<body> Tuesday, October 18, 2005
YAYS! Finally I can blog here too!
YAYS! Finally I can blog here too! Thanks to xueyi and other helpers as well yups, but the setting up of harmoc blog.

Guess this week is rather hectic for everyone rites. PW, getting back papers, open house...but aniwaes, open house will be over by this friday! sometimes I also wonder wad's the point, since like the maj. of the juniors next yr will be from our very close neighbour schools.

But above all, I hope that you all will find harmoc fun. At first I was quite worried about the small number in harmoc. But perhaps its better, then easier to know each other rites. Let's start having outings!!

Ya, wanted to ask you all about chatlet in holidays. Coz if we want, we need to book it like now. so if you're interested, just indicate lahs.

See you all tmr for harmoc full dress! we can do it!

esther
music played by Esther Goh @ 10:12 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong