<body> Saturday, May 06, 2006
harmoc rocks

Harmoc is the warmest and friendliest CCA I've joined. I must admit I love the ppl much more than i love playing the instrument. Feel very guilty that i erm, never play any piano, and my name is under pianist. Sighs.

Anyway, didn't get to buy flowers for the lovely friendly j2s, so here's a virtual bouqeut to: Shen Ying, Wu Juan, Huili, Shengtao, Hong Pei, Ruowei, Lilun, Shui Ying, Lenny, Esther, Yunting, Fukan, Max, Poh Wei, Huifang, Youjin, Dengsi, Yuejia, Xueyi, Yee Hwee...

Haiya, didn't get to take enough pics, going to post some of them in my blog. Hopefully arts fest can take more!

-kimberle
music played by kimberle @ 9:33 AM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong