<body> Tuesday, June 05, 2007
concert :)
i think we all enjoyed ourselves yesterday. And now i'm really having harmoc withdrawal syndrome haha. i'm really glad we improved so much. and even though there were little screw ups, it turned out to be a very entertaining concert! i could feel how united we were, and really touched by how everyone helped each other even if it's just some small little things.

this is the ultraman sec3 gave salted eggy:) it's soooo cute!
超级咸蛋,
咸蛋超人!
燃烧吧,
燃烧吧!we can all tell how much he likes it too
p.s. i found a hering 48 harmoc in my bag that's not mine. i really don't rmb ever taking any extra harmoc but really srry. if anyone lost a harmoc pls sms me at 96682816 and i'll try to return it to u asap. or if u know ur friend lost one pls inform him/her too. thx!

Labels: ,

music played by xiaomeng @ 11:26 AM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong