<body> Tuesday, June 05, 2007
GOOD JOB GUYS!
YAY!! :) Photos photos!
-----ok another time, blogger doesn't allow me to post photos up for some reason-----
Thanks guys!!! :) For all the stuff.
Just in case you left before the debrief/didn't catch it, this will be our new exco:

President: Eugenia
V.president: Gewei
Secretary: Ru Yi
Treasurer: Kelvin
Welfare Rep: Liwen
Quartermistress: Dingfang
SL1: Eunice
SL2: Freddie
SL3: Yuan guang
SL4/Librarian: Yujiao
Student conductor: Caifang

GO NEW EXCO!! Must lead harmoc to greater heights, jia you jia you!! :) And J2s, don't forget to say hi next time we meet! Cannot dao ok.
Take care guys, byebye. :)

Labels: ,

music played by joanne @ 2:31 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong