<body> Wednesday, June 06, 2007
MOre and MOre and More And more photos - secrets to cookie success!
the super yummy cookies!

it has been two days since we gave e seniors e cookies and mugs...guess seniors shld haf eaten e cookies...u muz b wonderin...omg! how does such wonderful cookies cum abt?...prepare urselves for e revealin of e secret ingredients to e success of the delicious(yum yum)cookies...muahaha...

dun worry...we got wash our hands(abt one time only)....squashin e cookies with our hands..
mixin e dough,ocasionally wif our bare hands...e dough was gd(because we licked it) p.s. of coz,without washin our hands,we go back to mixin it. :)
kelvin tryin his hands at his 1st attempt at baking !
dun they just look yummy....

dun worry too much seniors... we did wash our hands abt once thruout e entire process...e cookies could not haf cum abt wifout our hardwork,saliva and sweat(we guaranteed a maximum of a few drops of sweat only!) as we go abt makin them.....if u guys haven finish e cookies...i do hope dat u still haf e appetite to eat it up...cheers....happy eating! we will make more nxt time...with e same secret ingredients...guaranteed 100% sincerity...

Labels: ,

music played by *EUNICE* @ 1:07 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong