<body> Saturday, June 09, 2007
OMG!!!!!! our new president's blunderS(plural)
wahaha....today...our new prez is supposed to send e job scope frm joanne to e whole exco....

1) she send e email our...onli to realise she didnt attach anyting....(she was informed of her mistakes by no more than 4 ppl who happen 2 be waiting for her impt email..they r ruyi,me,yuan guang n kelvin

2) she decided to send e email again....promised wif e attachment....but she attached e wrong document....argh!!!!!.....dis time she is again informed of her super stupid mistake by e same 4 of us...haiz

3) she decided dat dis time she shall make no mistake and attch e correct file to everyone...she solemnly swear to check 5 times b4 sending.....but she didnt attach a single thing again....at dis pt of time... i cant help but tink she cant send a proper email....kill me....grrr..

4)lastly,i kindly decided to send e email to everyone instead...haiz...after 3 blunder emails...wat a waste of time...MORAL of e story.....firstly:dun ever let eugenia send another email again...it shld b done by either me or ge wei,secondly:dun juz check 5 times....for ppl lyke her,i strongly advise u check wat u r doing for abt 100 times and check another 100 times dat u r sendin e correct stuff,lastly:learn how to email(for eugenia)...ciao...
music played by *EUNICE* @ 10:19 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong