<body> Friday, June 01, 2007
sat 02/06
FYI,

Saturday's practice - group practice slots

1.30 - 1.35 zhuan shu tian shi
1.35 - 1.40 I believe
1.40 - 1.45 Rag time dance
1.45 - 1.50 Bratja
1.50 - 1.55 hui you na me yi tian
1.55 - 2.00 carnival of vernice
2.00 - 2.05 can-can
2.05 - 2.10 habanera
2.10 - 2.15 por una cabeza
2.15 - 2.20 -
2.20 - 2.25 duet I
2.25 - 2.30 londonerry air
2.30 - 2.35 shan hu hai
2.35 - 2.40 -
2.40 - 2.45 latin medley
2.45 - 2.50 da cheng xiao ai (section 1 item)
2.50 - 2.55 colours of the wind (section 2 item)
2.55 - 3.00 the lonely goatherd (section 3 item)
music played by joanne @ 11:38 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong