<body> Tuesday, July 10, 2007

Harmoc Practice!!
There will be practice as usual tml.. But this time it is in B BLOCK! Yes! the no air con block!! okie.. its cos they have A Level oral till tml(2.30pm to 5.30pm) at the reading room.. and to facilitate the smooth runnig of the oral, we cannot have prac at the A block cos we will disturb them.. So... We will meet at 2.30pm at B101 tml for prac instead.. yup

And next, can you all msg me your NRIC no. asap? is for the verification of your cca on isp.. And for those who have not even registered for cca on isp, please do so quick! or not you may end up not being reflected as a harmoc member on isp.. then you will be considered as one with no cca! so register now!

See you guys tml!
music played by euggy @ 4:28 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong