<body> Sunday, January 29, 2006
CNY dinner?
YUCKS. i'm freaked by the tagboard which absolutely refuses to post my tags after like 3 tries.

Yesh, happy CNY everyone!! Hopefully you all had many many hong baos collected and had many many goodies to eat! actually CNY has always been quite boring for me. you are like surrounded by people who try to act friendly although we all only meet once a year. Then when you try to munch on the goodies, you start wondering whether you'll look greedy if you eat a little too much, and you start feeling guilty about how long you've not exercised. (tt's for me lahs)

so...if there are enough people interested, we can go eat out after practise this friday, which is 3/1/06?
oh yar arhs, but pohwei and xueyi, do you all have s paper or something? ai yas. you all always very troublesome.

aniwaes, so friday's practise is B201(section 1), B202 (section 2) and B203 (section 3) at 4.30pm. this is for the benefit of those who are ALWAYS so lazy to look at the cca board. if still lazy to look here, then too bad. hehes.

esther
music played by Esther Goh @ 6:35 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong