<body> Sunday, May 21, 2006
Elections
I can't believe i have no more responsiblilties in harmoc anymore T_T .. but i will be back quite often :) also to help the librarian and pianist(probably the same person?).. haa. so serene will definitely have to work a lot with me. Ahh but i was so sad that nobody ran for my post in the first place! everybody gave me the same reason..

Anyway, something for all of you to note here. I'm not putting down my job completely yet and i will be doing one last thing for harmoc before i'm not a member anymore. Tell me a song that you like and wish to play on the harmoc!! haha.. can email me at yohfng@hotmail.com or sms me at 91525180.. or tell me personally..

lastly Jia you to everybody who is elected into the EXCO! I'm sure each of the members in the exco can do their job well in the coming year..
music played by MoMo @ 2:22 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong