<body> Sunday, May 28, 2006
Holiday practise
training days in the holidays are as follow:

Sat 27.5.06 10-12pm AVT
Mon 29.5.06 9-11.30am AVT
Fri 2.6.06 9-12pm AVT
Tue 6.6.06 9-12pm LT3
Thur, Fri 8.6.06, 9.6.06 whole day! Chalet
Tue 13.6.06 9-12pm AVT
Fri 16.6.06 9-12pm LT3

Please do turn up punctually for the practises and train hard. Many of you feedbacked in the survey that you all wish for a more bonded and fun CCA. Wells, I think for that to happen, all of you need to play a part. So happy training during the holidays ya? Training can be super fun also! I'll try to come back and visit asap =) oppx, did i just make trainig sound like a nightmare =/
music played by Esther Goh @ 10:38 AM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong