<body> Thursday, June 08, 2006
Chalet Barbecue
Moved this up so everyone could see the list

The chalet is on the 8th and 9th of June.
Room is S07 at Costa Sands (pasir ris)
Bbq pit can only be rented on the day itself and it's $16

Then for BBQ i need people to bring the following stuffs:

1. Skewers (JunK bringing. SOMEONE ELSE BRING METAL SKEWERS TOO PLS)
2. Tongs (xueyi & joanne)
3. Butter Brush(JunK bringing)
4. Satay Sticks (xueyi & joanne)
5. Serviettes/ kitchen towel (joanne)
6. Paper plates, disposable cutlery and trash bags (xueyi bringing)
7. Knives (do be careful) (JunK bringing)
8. Fried bee hoon or Fried rice. (are u all okay without this?)
9. Aluminium Foil (JunK bringing)
10. Firestarters (JunK bringing)
11. Lighters and matchsticks (JunK bringing)
12. Aluminium trays
13. Disposable cups (yuejia bringing)

Things to be bought on that day:
1. Charcoal
2. Metal Grill
3. Food

Things to Bring for Chalet
1. Games - Mahjong, Cards (let's play bridge)
2. Harmonicas
3. J2s pls bring around $30 (or more) to pay for the chalet and food, thanks! I'm very very broke liao...

People who are going/ going there late pls message me. People helping to bring BBQ stuffs pls message me as well so that i know who to bring what. Thanks
My no: 98763918 (pls state ur name when u msg)

Then, for people who are going to buy food with us please meet at 11 am at Pasir Ris MRT station control. For those joining us late pls meer at 1pm at Pasir Ris MRT station. Pls pass down message to ur frens. Thanks

From Xueyi...
music played by snowflakes @ 10:27 AM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong