<body> Saturday, July 01, 2006
Practice on Friday (14 July)
Practice on Friday will be from 4pm to 6pm, ending earlier cos some are going to the nj harmonica concert. Emm, can see how our competitor fare.
Meet at the respective b block classrooms, we should be having sectionals all the way cos the scholarship day programmes are taking the LTs i think.
Practise on your own before coming so that we can move on faster, we only have 4 more practices (emm, including this one) to the first national day rehearsal. Must be prepared to come back for practices during the Saturdays if we cannot be ready in time. In case you weren't at the last practice, the following are the rehearsal dates for national day performance:

28 July 4 - 6pm
4 Aug 3 - 6pm
7 Aug 3 - 6pm

Please make these three days free for the rehearsals. The national day performance is actually compulsory for all students and staff. So...we must work harder. :S
Ok jia you everyone. See you on Friday.

Joanne
music played by joanne @ 10:59 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong