<body> Thursday, June 21, 2007
不要脸!
On a peaceful and calm evening, I was happily chatting with JunJie over msn, being bored after mugging and not understand my math lecture notes. The convo was going perfectly fine, before we started to comment on JunJie's DP. [For those who don't know, it shows him trying to block the camera with his 手掌心, it looks rather cool on first sight]

Here goes:

Kelvin: it looks like u going to slap the cameraman
JJ: it means no
JJ: i dunwan take pic
JJ: haha
JJ: bt i look like i m posing for a pic
Kelvin: lol
Kelvin: actually
Kelvin: u are SUPER CAM WHORE LAR!
JJ: where gt
JJ: i camera shy one
Kelvin: lol
Kelvin: THIS IS SERIOUSLY CRAP
Kelvin: i post this on hamoc blog wan?
JJ: they will say "so handsome, camera shy abit wasted"

:D Happy mugging for blocks!


music played by kelvinlovesu @ 11:12 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong