<body> Thursday, June 07, 2007
Doggie Wang
On a bright and lovely saturday morning, the j1s from harmoc gathered at yuan guang's house to bake yummy cookies for our seniors! Freddie and I went to yuan guang's room to use his com to touch up some piano scores to be printed for nai chong for our grp item.
We were happily editting, until.... irritating dingfang, eugenia and eunice come and ka jiao. They caught sight of this cute dog lying on yuan guang's bed, and decided to name it nai chong and made it sit in front of the com to oversee the score editting process. Here are some pictures showing poser Doggie Wang~


Scholar Doggie WangDoggie Wang as harmoc pro


Mugger Doggie Wang

(yuan guang dun kill me when u see this pic :P)
Sadistic shuliang strangling cute doggie wang. Still smile until so happy.
Actually rite, i tink i am quite talented as a photographer for models. Do drop me a call if you need a photographer for your 喜酒 *A-HEM* or cam-whoring sessions. =D
music played by kelvinlovesu @ 11:27 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong