<body> Sunday, January 27, 2008
Orientation 2008 :)
Here i am to save the already dying blog...Orientation 2008 was a success :) DingDing,Caibok and Me!

Hmm, looks like Samuel has an interest in YG too. Eugenia,beware!
Muacks on my sleeping prince :0
Samuel :)

Ge Wei loves to act cute
Haha, gw will kill me for posting this, but you should see him jump, super funny
Happy harmoc family


Whoa, so many juniors, 59 in total


This is only one side of the music room
They say they are cute and sexy :p


he looks rather fuuny playing the guessing game

Playing I Want! (aka dog-and-bone)


Spot the disgusting fishball beside the ping-pong ball :(


Arggh... Santa Claus has taken the shape of Yuang Guang! Christmas from now on will be a nightmare. P.S For those who put cookies for Santa, rmb to put more :)


Yay, that's the end of the post... Eunice saves the day... Thnx to everyone who helped out during the orientation.. :)Labels:

music played by *EUNICE* @ 6:30 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong