<body> Wednesday, January 23, 2008
Orientation
Yay! today we recruited maby people into harmoc! we told the juniors to come at 3.30pm and at 3.25pm there was no one in sight. then suddenly at 3.3opm, right on the dot, the door opened and everyone streamed in.. haha.. we were about to think of plan b( the plan that we will have to use if no juniors came). A total of 59 people turned up! So a big THANK YOU to those people who helped to msg all 99 people on the sign up sheet. Msging them really worked. And to the exco members who planned the orientation.

Great Job Everyone!

oh ya. we will be performing at the esplanade park on the following dates and time for the annual singapore river hong bao. seniors come and support us if can k?
08/02/08- 8 to 8.30pm
09/02/08- 9 to 9.30pm
15 and 16 feb- 8 to 8.30pm
music played by euggy @ 11:20 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong