<body> Friday, February 01, 2008
how are things?
Hello juniors!

Looks like you guys are having fun! Good job on recruiting 59 juniors, jia you!!!!!! :) SORRY! I promise to go back and visit soon, anything just message me ok.

Anyway, here's a message from NUS harmonica:

---
I would like to tell you about the next event that NUS Harmonica Orchestra is presenting.
It is NUSHO annual concert – SOIREE 2008.

Date: 1 March 2008

Time: 8pm

Venue: University Cultural Centre Hall

Ticket selling at $10.60 each

We are featuring:

- America

- Under The Sea

- and some more orchestra pieces and recital pieces.

We have Ms. Josephine Koh as our conductor and Harmonica Virtuoso Yasuo Watani as our guest performer. He will be playing some solo pieces with our conductor as piano accompaniment.

You can order tickets through me. Just email me at this email!

Hope you can come for it to enjoy the night with us!

Thanks

Tang Tung Ngie

---
Eugenia, tell me if you need his email ok!
Have fun juniors, and take good care of the grand-juniors. :D
music played by joanne @ 4:43 PM

AVT
05/06
Max
Hui Fang
Jing Sheng
Poh Wei
Xueyi
Yee Hwee
Yue Jia

06/07
Bryan
Yang Sai
Zhang Hao
Zhi Kai
Lim Yuan
Sida
Jun Jie
Zhaoyan
Yin Shan
Linghao
Wei Ye
Fan Qi
Winnie

07/08
RuYi
Ze Yuan, Ian
Eunice
Shuliang
Samuel
Hong Wei
Li Wen
05/06
You Jin
Deng Si
Esther
Fu Kan
Jing Zhi
Ruo Wei
Yin Chu

06/07
Siew Hong
Joanne
Jun Kai
Ni Chen
Xiao Lei
Pauline
Zheng Ying
Yong Soon
Simin
Huixin

07/08
Freddie
Ding Fang
Eugenia
Bertilla
Cai Fang
Ying Yi
05/06
Sheng Tao
Hong Pei
Shen Ying
Wu Juan

06/07
Deborah
Jasper
Lek Chia
Xiaomeng
Mei Hui
Kit Yeng
Wei Guang
Mengjia
Xian Wei
Jiawei
FanDi

07/08
Kelvin
Liu Yang
Guan Jie
Yuan Guang
Ryan
Wee Liang
Gao Xin
05/06
Leonard(Bass)
Xiao Xiao(Chord)
Li Lun(Pianica)
Shui Ying(Pianica)

06/07
Zhao Lin(Bass)
Ge Wei (Bass)
Zhi Hong(Chord)
Yu Jiao (Chord)
Liqun(Pianica)
Sida(Pianica)
Yifei (Horn)
05/06
Kimberle HUIFANG

06/07
Serene
05/06
Yunting

06/07
Nai Chong